UAB „Naujasis turgus“ valdybos narių atranka

Įmonės veiklos aprašymas

Uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis turgus“ (toliau – Įmonė) veiklos kryptis – turgavietės veikla (paslaugų teikimas, prekybinės įrangos ir patalpų nuoma, turgaus prekybos administravimas).

Įmonės vienintelis akcininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

Informacija apie kolegialų organą

Įmonės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Įmonės vadovas. Įmonėje stebėtojų taryba nesudaroma.  Įmonės įstatai paveda valdybai vykdyti priežiūros funkcijas.

Įmonės valdyba sudaroma iš 3 narių, kurių 2 nariai turi atitikti kandidatų į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus, 1 narys –  Savivaldybės  administracijos atstovas.

Įmonės valdyba sudaroma  4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pradžia – po įvykdytų atrankos procedūrų visuotiniam akcininkų susirinkimui išrinkus valdybą. 

Įmonės valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme. Įmonės įstatuose valdybai papildomai priskirta kompetencija – nustatyti įkainius ir tarifus už Įmonės teikiamas atlygintinas paslaugas bei priežiūros funkcijų vykdymas.

Įmonės valdybos nepriklausomam nariui nustatytinas fiksuotas 5 proc. Įmonės vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis mėnesiui.

Atrankos procedūros

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Įmonės valdybos nepriklausomus narius.

Atranką inicijuoja Savivaldybės administracija, vykdo Savivaldybės administracijos valdomų įmonių kolegialių organų narių atrankos komisija, sprendimą dėl valdybos narių išrinkimo priima Įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas.

Atranka vykdoma vadovaujantis:

Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#skyrimo-procedura

Savivaldybės administracija prieš skiriant kandidatą į Įmonės valdybos nario pareigas turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

KANDIDATAMS KELIAMI BENDRIEJI, SPECIALIEJI IR NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus valdybos narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Atrankos apraše nurodytus bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • nepriekaištinga reputacija ir aukšti etikos standartai.
Specialieji reikalavimai kandidatams

Kandidatui pretenduojančiam į finansų srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • ne mažesnė nei 3 metų patirtis finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse; 
 • bendrovių veiklos rizikų valdymo patirtis;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas);
 • korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios.

Kandidatui pretenduojančiam į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei  3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtis; 
 • bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros išmanymas bei patirtis;
 • didelių investicinių projektų vertinimo ir įgyvendinimo patirtis (privalumas);
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas);
 • korporatyvinio valdymo, paremto gerąja praktika, žinios.
Nepriklausomumo reikalavimai

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su Įmone, Savivaldybe ar kitais nepriklausomais kolegialaus organo nariais nesieja jokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais Įmonės interesais. Kandidatas į įmonės kolegialaus organo narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

 • turi nebūti Įmonės, Savivaldybės ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti Įmonės ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš Įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • turi nebūti Įmonės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su Įmone ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Įmonės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
 • turi nebūti tos Įmonės kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant Įmonę, į kurios valdybą pretenduojama) Savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMO TVARKA

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo tvarka

 • Dokumentai teikiami el. paštu mikalauske@klaipeda.lt, temoje nurodant „NT valdybos nario atranka“.
 • Teikiant dokumentus būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį(-is) kandidatuojama.
 • Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Dokumentai teikiami iki 2021-03-01. (imtinai).

Kontaktiniai asmenys

 • Alina Mikalauskė, Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 46) 39 60 41, p. alina.mikalauske@klaipeda.lt.
 • Pavaduojantis kontaktinis asmuo: Edvardas Simokaitis, Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 39 60 36, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt

PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.

Informacija apie atranką skelbiama www.klaipeda.lt